הבלוג

מאמרים וסקירות מקצועיות.

הדבר החם ביותר בשנה האחרונה בשוק הנדל"ן הישראלי הוא רכישת דירה באמצעות קבוצת רכישה. במקרים רבים נדרש הרוכש לשלם באמצעות הונו העצמי את העלות של הקרקע לפי חלקו, עליה עתיד להיבנות בניין המגורים שבו תמצא דירתו ולאחר מכן, פונה קבוצת הרכישה לבנק/ מוסד פיננסי מוכר אחר ומתקשרת בהסכם ליווי בנקאי.

אותו ליווי בנקאי הינו למעשה הלוואה מאת הבנק המובטחת במשכון זכויותיהם הקנייניות של הרוכשים, ובמילים אחרות: משכנתא.

סדרת פסיקות, שהתפרסמו לאחרונה, קובעת - מוניטין אישי של עורכי דין, מנצח מוניטין של המשרד עצמו.

חוזה שכירות לדירה הנו מסמך חשוב ומחייב ובו יש להקפיד על מספר היבטים מרכזיים המשפיעים על מורכבתו -

מוניטין במשרדי עורכי דין נתפס כרכיב מרכזי בקביעת ערכו הכלכלי של המשרד. זאת, מטבע העיסוק המשפטי ובפרט ייעוץ משפטי שמאופיין באמון אישי המגיע עד לרמת הסתמכות עיוורת על עצת עו"ד.

אז איך קובעים מוניטין למשרד עורכי דין ואיך מכמתים את אמון הלקוחות בו לכדי שווי ערך?

האם ניוד זכויות בניה הנמכרות בנפרד מהקרקע מהווה מכירת 'זכות במקרקעין' כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג- 1963, ומשום כך, חייבת במיסים על פי חוק זה?

זכויות בניה מבטאות את אפשרות הניצול והשימוש בקרקע לבניה, על - פי תוכנית מתאר רלבנטית החלה על המקרקעין שבתחומה והן נקבעות על ידי רשויות התכנון והבניה.

עמוד 3 מתוך 4