הבלוג

מאמרים וסקירות מקצועיות.

סדרת פסיקות, שהתפרסמו לאחרונה, קובעת - מוניטין אישי של עורכי דין, מנצח מוניטין של המשרד עצמו.

חוזה שכירות לדירה הנו מסמך חשוב ומחייב ובו יש להקפיד על מספר היבטים מרכזיים המשפיעים על מורכבתו -

מוניטין במשרדי עורכי דין נתפס כרכיב מרכזי בקביעת ערכו הכלכלי של המשרד. זאת, מטבע העיסוק המשפטי ובפרט ייעוץ משפטי שמאופיין באמון אישי המגיע עד לרמת הסתמכות עיוורת על עצת עו"ד.

אז איך קובעים מוניטין למשרד עורכי דין ואיך מכמתים את אמון הלקוחות בו לכדי שווי ערך?

האם ניוד זכויות בניה הנמכרות בנפרד מהקרקע מהווה מכירת 'זכות במקרקעין' כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג- 1963, ומשום כך, חייבת במיסים על פי חוק זה?

זכויות בניה מבטאות את אפשרות הניצול והשימוש בקרקע לבניה, על - פי תוכנית מתאר רלבנטית החלה על המקרקעין שבתחומה והן נקבעות על ידי רשויות התכנון והבניה.

הידעתם? כ- 93 אחוז משטח מדינת ישראל הם מקרקעי ישראל ומוחכרים (מושכרים) לאנשים פרטיים בהסכם חכירה התוחם תקופת השכירות והגבלות נוספות – והרי לכם דירה בליסינג. בפועל זכות החכירה הינה למעשה זכות שכירות במהותה וזכות מוגבלת וחלקית.

האם סביר הוא שאדם מן הישוב המבקש לרכוש מכונית לבעלותו יאות לשלם תמורה זהה עבור שכירות של אותה מכונית (ליסינג) כאשר בתום תקופת השכירות הוא ידרש להשיבה לבעליה - חברת הליסינג ? מדובר בשאלה רטורית אשר התשובה עליה היא חד משמעית – לא.

עמוד 3 מתוך 3